pokladny

Pokladny / no.1

Pokladny / no.1

393,00 Kč
(475,53 Kč s DPH)

modrá / 80 mm x 130 mm x 150 mm


Pokladny / no.2

Pokladny / no.2

474,00 Kč
(573,54 Kč s DPH)

modrá / 80 mm x 160 mm x 200 mm


Pokladny / no.3

Pokladny / no.3

586,00 Kč
(709,06 Kč s DPH)

modrá / 80 mm x 180 mm x 250 mm


Kontakty
482 313 290
776 625 687

Nisa shop Smetanova 75
46602 Jablonec nad Nisou

My status